Technik-Videos


Qin Na Fa

Qin Na Fa I ("Der Luohan verneigt sich",
Luo Han Xing Li, )

Qin Na Fa II ("Den Dämon mit beiden Händen packen",
Shuang Shou Qin Yao Mo, )

Qin Na Fa IIb ("Den Dämon mit beiden Händen packen",
Shuang Shou Qin Yao Mo,
)

Qin Na Fa III ("Der Löwe verneigt sich vor Buddha",
Shi Zi Bai Fo, )

Qin Na Fa IV ("Den Kranichflügel drehen",
Niu He Chi, )

Qin Na Fa V ("Bambus binden",
Kun Zhu Gan, )

Qin Na Fa Vb ("Bambus binden",
Kun Zhu Gan,
)

Qin Na Fa VI ("Den Kranichflügel spreizen"),
Zhan He Chi, )

Qin Na Fa VII ("Den Drachenflügel packen",
Qin Long Chi, )


Tui Fa

Tui Fa I ("Der Drache schlägt mit dem Schwanz",
Long Wei Tui, )

Tui Fa Ib ("Der Drache schlägt mit dem Schwanz",
Long Wei Tui, )

Tui Fa II ("Der Affe schiebt die Wolken weg",
Hou Tui Yun, )


Shuai Jiao/ Di Tang Fa

Shuai Jiao Clip1

Shuai Jiao Clip2

Shuai Jiao Clip3

Shuai Jiao Clip4

Shuai Jiao Clip5

Shuai Jiao Clip6 (NEU)

Shuai Jiao Clip7 (NEU)

Shuai Jiao Clip8 (NEU)


Di Gong

Di Gong Clip1 (NEU)

Di Gong Clip2 (NEU)

Di Gong Clip3 (NEU)

 

Sanshou

Basis-Kampftraining Clip 1 (NEU)
(Schlag/ Griff/ Wurftraining)