Literaturliste

- Al Arsenault "Chin Na in Ground Fighting"
- Liang, Shou-Yu "The Art of San Shou Kuai Jiao"
- Dr. Yang Jwing-Ming "Analysis of Shaolin Chin Na"
- Dr. Yang Jwing-Ming "Back Pain-Chinese Qigong for Healing & Prevention"
- Dr. Yang Jwing-Ming "Comprehensive Applications of Shaolin Chin Na"